Nawigacja

TTK

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury  z siedzibą w Pałacu w Trzebiatowie (Trzebiatowski Ośrodek Kultury) powstało w 1978 r. z inicjatywy osób zaangażowanych w organizowanie obchodów 700 lecia naszego miasta. Rozbudzona wówczas inicjatywa nie skończyła się wraz z rocznicowymi obchodami, lecz owocuje do dziś coraz to nowymi formami działania. W chwili obecnej TTK liczy 19 osób.Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności kulturalnej , popieranie inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury, oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i okolic.

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez:
1) realizację zadań , zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, na które pozyskuje fundusze zewnętrzne,
2) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) inspirowanie mieszkańców i środowisk twórczych do podejmowania problematyki regionalnej, popieranie badań naukowych i prac   popularyzujących problematykę miasta i regionu,
4) wyzwalanie inicjatyw na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego mieszkańców gminy i miasta oraz regionu,
5) organizowanie oraz współorganizowanie wraz z instytucjami,  innymi towarzystwami i organizacjami społecznymi , a w szczególności: konkursów,  wystaw, odczytów, pokazów filmowych, festiwali, seminariów, spotkań o charakterze kulturalnym, warsztatów, pokazów,
6) promowanie lokalnych twórców, artystów,
7) promowanie produktów regionalnych,
8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
9) propagowanie i popularyzowanie tradycji kulturowych grup mniejszości narodowych  i etnicznych oraz dziedzictwa kulturowego nawiązującego do tradycji osadników i przesiedleńców,
10) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
11)pełnienie roli społecznego opiekuna Muzeum Pałacowego, poprzez pozyskiwanie muzealiów, realizacje zadań publicznych, bieżącą działalność tj. oprowadzanie wycieczek, przygotowywanie wystaw, zajęcia edukacyjne.
12) inne formy działania określone uchwałami władz Towarzystwa.


Zarząd TTK stanowią: 

przewodnicząca –  Renata Korek

zastępca –  Renata Tracz

sekretarz – Halina Blige

skarbnikAnna Rzepecka


Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury jest organizacją pozarządową angażującą się w wiele przedsięwzięć, współorganizuje największe imprezy odbywające się w naszym mieście i na terenie gminy Trzebiatów. W lipcu wraz z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury współorganizujemy „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur.Od kilku lat TTK bierze czynny udział w organizacji „Trzebiatowskiego Święta Kaszy”. Ogromną popularnością cieszy się chleb ze smalcem wileńskim, trzebiatowskie pierniki, oraz domowe ciasta.Stoisko TTK jest też zawsze wyeksponowane podczas „Dożynek Gminnych” i „Powiatowych”.
Popieramy badania naukowe i prace popularyzujące problematykę naszego miasta  i regionu. Nasi członkowie biorą czynny udział w organizowaniu Seminarium Naukowego „Trzebiatów – spotkania pomorskie”, podczas którego prezentują referaty. Opiekujemy się Muzeum Pałacowym, kupujemy nowe eksponaty, zbieramy środki na renowację mebli, stale powiększamy zbiory.

                                                                                                                                            RODO- KLAUZULA INFORMACYJNA

Sprawozdanie z działalności TTK za 2019

 

ZABYTKI BLISKIE – A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM –kolejny projekt TTK.

ZABYTKI BLISKIE A NIEZNANE W POWIECIE GRYFICKIM

O projektach Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury (TTK).

„Muzealnie i lokalnie”-zwiedzanie, duchy, ożywione eksponaty!

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury otrzymało list podpisany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza,  z podziękowaniami za działalność w ramach PROGRAMU SPOŁECZNIK . SPOŁECZNIK -Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W roku 2017  zrealizowaliśmy projekt WSPÓŁPRACA DLA TRADYCJI” .

https://kultura.trzebiatow.pl/wspolpraca-dla-tradycji/

W roku 2018 projekt „WOKÓŁ SŁONIA”.

https://kultura.trzebiatow.pl/spotkanie-wokol-slonia/

W roku 2019 projekt „WOKÓŁ PLACU I PAŁACU”.

https://kultura.trzebiatow.pl/plac-zabaw-odmalowany/

Plac zabaw odmalowany!

 

 

 

TTK w obiektywie