Deklaracja dostępności

Wstęp

Trzebiatowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-05.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych zostały przekazane do publikacji w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej – skany lub otrzymane materiały elektroniczne nie spełniają standardów dostępności. Niektóre informacje, zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci. Filmy, które zostały opublikowane przed dniem 20 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Materiały multimedialne opublikowane po wejściu w życie ustawy będą uzupełniane.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Imię i Nazwisko, adres@email.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 555 555 555. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna

Trzebiatowski Ośrodek Kultury mieści się w zabytkowym Pałacu przy ul. Wojska Polskiego 67 w Trzebiatowie.

Do budynku prowadzą:

  • wejście główne ( skrzydło główne -wschodnie pałacu) prowadzące do Muzeum Pałacowego, Biblioteki- odziała dla dorosłych i Galerii Feininger
  • wejście boczne ( skrzydło północne pałacu) prowadzące do Biblioteki – oddziała dla dzieci i administracji TOK
  • wejście boczne ( skrzydło główne – wschodnie pałacu) udostępnione dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich prowadzące do windy

Z uwagi na zagospodarowanie przestrzenne zabytkowego obiektu dziedziniec pałacu wyłożony jest brukiem, a alejki prowadzące do budynku są utwardzone.

Przy wejściu nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów, brak podjazdu dla wózków. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim korzysta z wejścia bocznego ( skrzydło główne – wschodnie pałacu).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, I piętrze i poddaszu.

Przed budynkiem, znajduje się parking ogólnodostępny, z wyznaczonym miejscem parkingowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W TOK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.