Trzebiatowski Ośrodek Kultury zakończył zadanie Wykonanie dokumentacji niezbędnej do remontu i renowacji dachu oraz elewacji Pałacu w Trzebiatowie, które dofinansowane zostało z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach zadania wykonane zostały m.in. projekt budowlany oraz ekspertyza stanu technicznego, uwzględniające wszelkie zalecenia konserwatorskie dotyczące trzebiatowskiego pałacu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Dach i elewacje, nie poddawane całościowym pracom renowacyjnym od czasu odbudowy pałacu, są w stanie niezadowalającym technicznie i estetycznie. Wskazana jest potrzeba przeprowadzenia prac niwelujących takie zagrożenia jak występujące na elewacji spękania, zabrudzenia, zawilgocenie, odspojenia tynku na cokołach. Z uwagi na postępującą korozję poszczególnych dachówek i pojawiające się przecieki, remontu wymaga również pokrycie dachu oraz orynnowanie. Ocena stanu technicznego elewacji i dachu jest podstawą do określenia koniecznych działań naprawczych, a opracowana dokumentacja określa stan techniczny elementów zewnętrznych budynku, przyczyny ich uszkodzeń oraz stwierdza możliwość ich zachowania w trakcie planowanego w przyszłości remontu.

Skip to content