Trzebiatowski Ośrodek Kultury realizuje zadanie „opracowanie ekspertyzy technicznej stanu posadzki Pałacu w Trzebiatowie oraz sporządzenie projektu budowlanego remontu w holu głównym i wejściu bocznym”, które  dofinansowane zostało ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Ekspertyza techniczna wykaże przyczyny pęknięć i wybrzuszeń posadzki w holu głównym oraz wejściu bacznym, które mogą  być spowodowane przekształceniami układu konstrukcyjnego, zmianami funkcji w okresie istnienia obiektu od XIII wieku, aż po kapitalny remont w latach 90 XX wieku. Natomiast projekt budowlany renowacji w holu głównym oraz wejściu bocznym obejmie działania naprawcze warstw posadzkowych zabezpieczające podłogę przed zaobserwowaną postępującą destrukcją. Projekt uwzględni wynik ekspertyzy technicznej i przedstawi rozwiązanie materiałowe i estetyczne wymiany podłogi z łamanego marmuru na posadzkę nawiązującą do historycznego XVIII wiecznego  wnętrza.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury od wielu lat realizuje zadania związane z poprawą stanu zabytkowego pałacu w Trzebiatowie.  W latach 2014 – 2019 odtworzono historyczną stolarkę okienną przywracając historyczny wygląd obiektowi. W latach 2020 i 2021  zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych na parterze i I piętrze pałacu ( skrzydło główne), który w znacznym stopniu poprawił warunki sanitarne  w zabytku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ( toaleta na parterze). W 2020 roku przeprowadzono ekspertyzy i badania mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy zabytku – piwnicy, najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII w. oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, pozwalających na udostępnienie wnętrza piwnicy na potrzeby wystawowo – kulturalne. W ramach opracowania wykonano studium historyczne Pałacu w Trzebiatowie, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń skrzydła północnego, zawierającego w piwnicy relikty najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII wieku. Przeprowadzone  badania architektoniczne obejmowały całą dostępną wewnętrzną strukturę piwnicy znajdującej się pod północnym skrzydłem pałacu. Wykonano również punktową odkrywkę zewnętrznej strony ściany fundamentowej i dokonano oceny stanu zachowania ścian piwnic wraz z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi w celu udostępnienia piwnic północnego skrzydła Pałacu. Wykonano również szczegółową inwentaryzację architektoniczno – konserwatorską oraz ocenę techniczną zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicy. Ponadto opracowany został projekt koncepcyjnego ponownego udostępnienia wnętrz piwnic skrzydła północnego Pałacu w Trzebiatowie wraz z koncepcją aranżacji wnętrz wystawowych oraz kosztorysem szacunkowym niezbędnych robót budowlanych i modernizacji technicznych.

W roku 2021 wykonano dokumentację niezbędną do wykonania remontu i renowacji dachu oraz elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie: projekt  budowlany, ekspertyzy techniczne
 i konserwatorskie, dokumentacja konserwatorska, programu prac konserwatorskich i restauratorskich.

Skip to content